Anmeldelse af Stamme og løbsk tale – en grundbog

Kirsten Hauge Helligsøe, Stammekonsulent, Odense stammeteam

De seneste 30 år har jeg arbejdet inden for specialundervisningsområdet, som logopæd og de sidste 20 år som fuldtids stammekonsulent. Herunder har jeg også arbejdet med løbsk tale-området.

Jeg har arbejdet med børn, forældre, unge, voksne og deres omgivelser ift. stammen. Og derudover har jeg undervist på grunduddannelsen og efteruddannelsen i stammen. Da jeg samtidig har uddannet mig indenfor flere områder af det kognitive felt over i mindfulness og åndedrætsterapi, er jeg et klart eksempel på det nordiske helhedsorienterede blik på arbejdet med stammeområdet ud fra den komplekse vanskelighed, det er.

Det er her vigtigt at være åben overfor forskellige metoder og de redskaber, metoderne tilbyder, samt at kunne implementere dem i en gruppe eller i individuel stammebehandling, hvor gruppens og den enkeltes behov vil variere.

For at kunne ‘jonglere’ med forskellige metoder og redskaber er det vigtigt med en grundviden om stammen og løbsk tale. Grundviden er netop det, en grundbog skal give. Det er ikke ofte, at der kommer ny litteratur/faglitteratur på dansk inden for områderne stammen og løbsk tale. Men nu er den her: ‘Stammen og løbsk tale – en grundbog’ forfattet af to grand old men’ inden for stammeområdet; Per Fabæch Knudsen og Hans Månsson med bidrag af norske Hilda Søsternud i kapitlerne om løbsk tale.

En grundbog er ifølge den danske ordbog:“En bog der giver en indføring i et fags grundlæggende viden og begreber” Og dette er netop bogens intention og absolut stærke side.

Man kan føle sig sikker på at blive ført trygt og grundigt igennem metoder og forskningsresultater, der belyser stammens kompleksitet. Hans Månsson og Per Fabæch Knudsen har altså begået en grundbog, der giver en indføring i et fagets grundlæggende viden og begreber på bedste vis.

Bogen er systematisk opbygget og godt funderet i teori og forskningsbaseret viden. Og med det mere typiske nordiske afsæt ift. stammebehandling, hvor der er vægt på det helhedsorienterede og relationelle i stammebehandlingen.

Gennemgangen i de forskellige kapitler og fokusområder viser stammens kompleksitet både ift. historik, årsagssammenhænge, stammesymptomer, metoder, konsekvenser, undersøgelse og behandling.

Det samme gælder kapitlerne om løbsk tale, hvor kompetente Hilda søsternud har givet sit faglige bidrag til denne, om end endnu mere oversete og komplekse, vanskelighed. Det var berettiget og vigtigt.

Sammen med Per Fabæchs både faglige, men bestemt også livsfortællende bog om stammen, (Per Fabæch Knudsen (2019): Stammen – et komplekst kommunikationsproblem), er man med denne nye grundbog godt klædt på som fremtidig stammebehandler ift. faglitteratur.

Det mere stammebehandlende, det vi kalder praksis i stammebehandlingen, bliver berørt – igen ud fra de metoder, der findes – og her giver bogen et særligt indblik i de mangeartede facetter i stammebehandlingen.

En manual findes ikke i denne bog, da vi i Danmark ikke udbredt behandler ud fra behandlings- ‘programmer’, som man gør andre steder i verden. Og det ej heller er bogens intention. De vigtige praksisfortællinger og praksisformidling kan hentes i de kurser og efteruddannelser, der tilbydes via forskellige stamme og logopædiske fora.

Jeg anbefaler alle nuværende stammebehandlere at læse bogen, bruge den, diskutere den og bliv klogere på grundviden om stammeområdet.

Stammen er nemlig mere en stammen. Stammen er det, der sker før, under og efter stamme-øjeblikket. Stammen er en kompleks taleudfordring, og derfor er stammen efter min erfaring og overbevisning et underprioriteret område inden for det logopædiske felt.

Stammen kan udvikle sig til et livslangt kommunikationshandicap, hvis der ikke er både mulighed for at tilbyde faglig kompetent stammebehandling og velvilje til, at området tildeles ressourcer, der sikrer, at fagligheden kan komme i spil til gavn for børn, unge og voksne, som stammer.
Alt hvad der kan kaste lys på dette er velkomment!

Så velkommen til den nye nordiske grundbog om stammen og løbsk tale. Bogen opfylder helt klart sit formål på fineste vis som den nye grundbog til brug på grund og efteruddannelsen i stammen og løbsk tale.

Godt, at den er her!

Informationsmøde for forældre 18/3

Stammer dit barn? Mangler du viden om stammen? Er du i tvivl om, hvordan du bedst hjælper dit barn? Savner du information om tilbud til børn med stammen?

Stammeforeningen inviterer forældre til børn, der stammer, til informationsmøde mandag den 18. marts fra klokken 16:00 til 19:00 på Kolding Kommunes Uddannelsescenter. Der er også mulighed for at deltage online via videolink (læs mere længere nede). Til mødet vil du blandt andet blive klogere på følgende:

 • Hvilke tilbud findes der til børn, der stammer, og hvad kan barnet få ud af professionel hjælp?
 • Hvordan hjælper man som forælder bedst sit barn?
 • Hvordan er livet med stammen, både fra forælderens og den stammendes perspektiv?

Der vil være afsat god tid til spørgsmål og dialog.

Mødets deltagere

Til at hjælpe os med at afdække det profesionelle perspektiv får vi besøg af to tale-/hørekonsulenter fra pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) i Kolding Kommune. De vil fortælle, hvordan de til daglig arbejder med børn, der stammer.

Vi får også besøg af tre personer, der med udgangspunkt i deres personlige erfaringer og forhold til stammen, vil være med til at belyse stammen fra forskellige synspunkter:

 • Bettina er mor til (voksne) børn, der stammer. Hun har gennem mere end 25 år arrangeret lejre og træf for børn og unge, der stammer, samt deres forældre. Gennem det arbejde og sin egen rolle som forælder har hun et stort kendskab til forholdet mellem forældre og børn med stammen.
 • Caroline er 19 år og afsluttede sidste år 3. G. Hun har stammet lige så længe, hun kan huske, og har i flere sammenhænge modtaget talepædagogundervisning. Hun kan blandt andet fortælle om, hvilke udfordringer, man kan støde på, når man som barn og ung stammer i folkeskolen og gymnasiet.
 • Cecilie er 26 år og læser til sygeplejerske. Hun har gennem fire år været ambassadør for Stammeforeningen, hvor hun har holdt foredrag for børn, unge og deres forældre om, hvordan det er at stamme. Cecilie har også deltaget i radio- og fjernsynsprogrammer for at sætte fokus på stammen.

Online deltagelse

Hvis du ikke har mulighed for at være fysisk tilstede, er der mulighed for at deltage online via videolink. Du tilmelder dig online deltagelse her: https://events.teams.microsoft.com/event/f31a7f3c-5345-461c-9ae9-b49e2d078298@25a24b27-7bc5-42be-b266-9a266cc4838b?fbclid=IwAR3AU8zID3ucxXbIHpBowd3ObZE0vk6mrEqaG1GDx1Yo1ndh2Et2HGjmCH0

Praktiske detaljer

 • Hvornår? Mandag den 18. marts fra klokken 16:00 til 19:00. Der vil være indlagt en pause.
 • Hvor: Kolding Kommunes Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding. Der er også mulighed for online deltagelse (information følger).
 • Hvem: Mødet er henvendt til forældre til børn, der stammer, i folkeskolealderen. Du er velkommen til at tage dit barn med. Du behøver ikke være medlem af Stammeforeningen.
 • Forplejning: Der vil blive serveret kaffe og let aftensmad.
 • Tilmelding: Der er ikke krav om tilmelding (medmindre du deltager online – se ovenfor), og der er ikke nogen tilmeldingsfrist. Vi vil dog gerne have en nogenlunde ide om antallet af deltagere, så hvis du ved, at du ønsker at deltage, hører vi gerne fra dig.

Europæisk ungdomslejr 2024

Opdateret den 13. april med information om økonomi.

Stammeforeningen arrangerer sammen med en række foreninger fra Estland, Frankrig, Belgien, Portugal og Tyskland en ungdomslejr for aldersgruppen 18-30 år. Arrangementet afholdes i Tyskland fra søndag den 18. til mandag den 26. august 2024. Her mødes deltagere fra alle landene til hyggeligt samvær og sociale aktiviteter – som vi kender det Stammeforeningens ungdomstræf – samt workshops. Der vil være fokus på kulturel udveksling og personlig udvikling, og der bliver rig mulighed for at udvide sit netværk. Alle deltagerne har stammen tilfælles, men der vil ikke være talepædagogisk undervisning eller lignende.

Hvert land skal stille med mindst fire deltagere og en gruppeleder. Det er en grundliggende del af projektet, at deltagerne er med til at planlægge dele af ugens indhold. Det indebærer blandt andet, at gruppelederne sammen med en deltager fra hvert land mødes i værtslandet over en weekend for at arbejde på projektet.

Nogle af de tidligere lejre er blevet dokumenteret i videoformat:

Økonomi

Projektet finansieres med EU-midler gennem programmet Erasmus+ Youth Exchanges. Her dækkes udgifter til transport, kost, logi og aktiviteter. Der er kræves en mindre deltagerbetaling på samlet set € 125, som betales over i to rater: første rate på € 50 betales ved tilmelding, mens anden rate på € 75 betales inden afrejse. NB: Første rate fungerer som garanti for deltagelse og således ikke kan refunderes.

Kunne det være noget for dig, eller har du spørgsmål? Så tag fat i foreningen på mail fsd@fsd.dk.

Generalforsamling lørdag 4/5

Generalforsamlingen finder sted kl. 13.00-17.00 (med indlagt kaffepause) på Roskilde Danhostel, Vindeboder 7, 4000 Roskilde. Der er frokost kl 12.00 (husk tilmelding til denne)

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punk­ter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Årsberetning
 5. Revideret årsregnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent og til­skud til lokal­af­de­linger
 8. Budget for indeværende og følgende år
 9. Valg af medlemmer til bestyrel­sen
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af statsautoriseret eller regi­streret revi­sor
 12. Valg af kritisk revisor og suppleant
 13. Eventuelt

Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for to år og 2 bestyrelsessuppleanter for ét år.

Den endelige dagsorden med bilag offentliggøres senest 14 dage før generalforsamlingen her på hjemmesiden.

Kandidatforslag og andre forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Emil Bækdahl i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen og kan fremsendes på mail fsd@fsd.dk.

Praktiske ting

Foreningen er vært ved: Frokost lørdag den 4. maj kl. 12.00. Deltagerne skal ikke tilmelde sig til selve generalforsamlingen, men af hensyn til det praktiske arrangement skal du senest den 4. april 2024 tilmelde dig frokosten hos vores sekretær på mail kmt@fsd.dk.  

Der ydes ikke transportstøtte til generalforsamlingen.

Anmeldelse: Stammen og løbsk tale – en grundbog

Forfattere: Per Fabæch Knudsen og Hans Månsson, med bidrag af Hilda Sønsterud.

Akademisk Forlag 2024. 271 sider. ISBN 978-87-500-6115-1. Forlagets pris: 369 kroner (papirudgave), 295 kroner (i-bog).

https://stammeforeningen.dk/ny-dansk-fagbog-om-stammen/ bragte vi den 16. november 2023 forlagets pressemeddelelse om bogen.

Vi har hermed fået en bog på dansk om stammen og løbsk tale, hvor forfatterne har sammenfattet den nyeste internationale forskning. Selv om bogens indhold, med forfatternes ord, er forskningsbaseret og især henvendt til logopædistuderende og logopæder i praksis, så mener denne anmelder, at bogen er skrevet så tilgængeligt, at mennesker, der ikke er logopæder, men som har interesse for stammen og løbsk tale, vil kunne læse bogen med udbytte.

Efter en indledning om menneskets sproglige og talemæssige udvikling, omtales stammen i bogens første syv kapitler og løbsk tale i de følgende fem kapitler. Det sidste og 13. kapitel omhandler tværprofessionelt samarbejde.

Bogens opbygning er logisk, idet man starter med et historisk tilbageblik på stammen, dernæst kommer nutidens teorier om stammen, stammens symptomer, dens epidemiologi, og konsekvenser af stammen. Da stammen og stammeproblemer er meget forskellige i forskellige livsfaser, opdeles undersøgelse af og indsats over for stammen i aldersgrupperne småbørn, skolebørn fra indskoling til pubertet og unge og voksne.

Blandt andet gør forfatterne opmærksom på, at det er vigtigt at skelne mellem årsag til og hvad der udløser/trigger stammen og det er også vigtigt at skelne mellem stammens opståen og udvikling.

Logopædens teori om stammen har konsekvenser for logopædens indsats. Forfatterne står for det synspunkt, at stammen er dynamisk, ikke-lineær og multifaktoriel (består af mange ting). Stammen er fundamentalt forskellig fra normal, ikke-flydende tale, så stammen kan ikke skyldes kontekstuelle forhold (forhold i omgivelserne). Sagt på en anden måde, så kan forældrene – eller andre personer i barnets omgivelser – ikke være skyld i, at barnet stammer. Stammen er forskellig fra person til person, og logopæden skal derfor være fleksibel i sin intervention/behandling.

Der er stor forskel på de mål for behandling, der giver mening for henholdsvis små børn, skolebørn og voksne. Tilsvarende er der stor forskel på den indsats/behandling, beskrevet i kapitel 7, der skal til for hver aldersgruppe. Forfatterne omtaler over kapitlets 49 sider et stort antal behandlingsformer, og kommer ret grundigt ind på mange af dem.

I bogens del om løbsk tale begynder forfatteren også med den historiske del. Det interessante – måske også lidt frustrerende – er, at mange af de årtusindgamle kilder om taleproblemer er så vagt formuleret, at beskrivelserne ofte lige så godt kan omhandle løbsk tale som stammen.

Opbygningen af bogens del om løbsk tale beskriver også teorier, konsekvenser af løbsk tale, diagnose og behandling.

Løbsk tale er stadig ukendt for langt de fleste mennesker, det gælder såvel fagfolk (logopæder) som andre (lærere, pædagoger, læger), herunder folk i al almindelighed. Derfor er information om løbsk tale en vigtig del af såvel forebyggelse som behandling.

Årsagen til løbsk tale er ikke klarlagt, de fleste forskere hælder dog til, at der er en neurologisk årsag. Ligesom det er tilfældet med stammen, har løbsk tale en tendens til at gå igen i familier. Man mener, at løbsk tale opstår i førskolealderen, men den bliver i reglen først afdækket i skolealderen eller senere. Andre mener, at onset (opkomst) af løbsk tale sker i 10-13 års-alderen.

I mange tilfælde har den løbsk talende en tale, der er hurtig og spurtvis, der er hyppige og atypiske pauser, ufuldstændige sætninger, mange brud i talen, talen er komprimeret, fyldord, ujævn talerytme og gentagelser af stavelser, ord og udtryk.  Andre mennesker har derfor ofte svært ved at forstå, hvad den løbsk talende siger.

Behandling af løbsk tale er, ligesom ved stammen, tilpasset forskellige aldersgrupper. Men selve behandlingen af løbsk tale er afgørende anderledes end behandling af stammen.

Forfatterne slutter bogen af med et kapitel om tværprofessionelt samarbejde. Ofte vil samarbejde om stammen og løbsk tale mellem logopæder og andre faggrupper være velbegrundet, hvilket i øvrigt også understøttes af studieordningerne for logopædi/PD på universiteterne og professionshøjskolerne.

Jeg kan anbefale bogen til alle, der interesserer sig for løbsk tale og stammen.

Hermann Christmann