Vedtægter

Se vedtægterne herunder eller hent dem ned som PDF dokument

Hent som PDF

Vedtægter for Stammeforeningen i Danmark

 
§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Stammeforeningen i Danmark.
Foreningens hjemsted er Høje Taastrup Kommune.

 
§2 Foreningens formål

Stammeforeningen i Danmark er en landsforening.
Foreningens formål er at
– Udbrede kendskabet til stammen og stammeres vilkår,
– Udøve en oplysende og rådgivende virksomhed med hensyn til stammens årsager, forebyggelse og behandling,
– Støtte forskning med hensyn til stammen og stammebehandling,
– Bidrage til sikring af behandlings og undervisningsmulighederne,
– Varetage stammeres interesser på enhver måde.

 
§3 Medlemskab og stemmeret

Som medlem kan optages stammere, stammeres pårørende samt enhver der er interesseret i stammen, stammeforskning og stammebehandling.
Medlemskab og stemmeret er betinget af, at medlemskontingent er indbetalt, og at kvittering kan forevises.
Hvis ikke indbetaling har fundet sted senest 60 dage efter udløb af betalingsfristen i kontingentopkrævningen, ophører medlemskabet automatisk.
Stemmeret på generalforsamlinger er betinget af, at man har indbetalt kontingent senest 4 uger før generalforsamlingen finder sted.
Kun personlige medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Institutionelle med-lemmer og andre juridiske enheder har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
Medlemmer skal være fyldt 15 år på generalforsamlingsdagen, for at have stemmeret på generalforsamlingen.
Medlemmer der er fyldt 18 år er valgbare til bestyrelsen.

 
§4 Kontingent og lokalforeninger

Kontingent til landsforeningen fastsættes på generalforsamlingen, eventuelt gradueret efter medlemskategori. Bestyrelsen kan dog i forbindelse med hvervning af nye medlemmer fastsætte særkontingent for disse, for den resterende del af et regnskabsår.
I tilknytning til landsforeningen kan der oprettes lokalafdelinger, som selv fastsætter deres organisationsform. Dog skal forbindelser til institutioner og myndigheder m.v. varetages af landsforeningsmedlemmer i lokalafdelingerne.
Oprettelse af lokalafdelinger støttes af landsforeningen og hver lokalafdeling understøttes årligt økonomisk med et beløb pr. betalende landsforeningsmedlem. Beløbets størrelse fastlægges årligt af den ordinære generalforsamling. Et landsforeningsmedlem kan kun udløse ét støttebeløb pr. år. I tillæg til den årlige støtte kan bestyrelsen støtte konkrete lokale initiativer efter ansøgning.

 
§5 Foreningens ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer. Bestyrelsen kan dog ved enkelte med-lemmers fratræden i utide fortsætte til næste ordinære generalforsamling, uanset om der er suppleanter nok til at fylde de tomme pladser. Ved næste ordinære generalforsamling suppleres der med tilsvarende yderligere pladser således at bestyrelsen igen bliver fuldtallig.
Bestyrelsen kan dog på intet tidspunkt bestå af færre end fire medlemmer, uden at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, med det formål at få supplereret de tomme pladser.
Medlemmerne vælges for to år ad gangen. Tre medlemmer er på valg i lige årstal og fire er på valg i ulige årstal. Der vælges op til to suppleanter for ét år ad gangen.
Til bestyrelsen kan både vælges stammere og ikke-stammere, dog skal der være flertal af stammere. Genvalg kan opnås.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer på førstkommende bestyrelsesmøde.
Den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og kasserer.
På generalforsamlinger og ved valg til tillidsposter i Stammeforeningen i Danmark, skal man for at opnå valg være personligt til stede under valghandlingen eller skriftligt have accepteret kandidaturet.
Formand, kasserer, og redaktør kan honoreres. Herudover kan bestyrelsen ansætte lønnet medhjælp, herunder medarbejdere til foreningens sekretariat.

 
§6 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen, som er foreningens højeste myndighed, afholdes i april eller maj måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 10 ugers skriftlig varsel ved offentliggørelse på Stammeforeningens hjemmeside. Bestyrelsen kan endvidere vælge at udsende indkaldelsen til generalforsamlingen på e-mail eller med post, men det er stadig alene offentliggørelsen på Stammeforeningens hjemmeside, der er relevant i forhold til rettidig og korrekt indkaldelse. Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen offentliggøres den foreløbige dagsorden med angivelse af, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg.
Mindst 14 dage inden generalforsamlingen offentliggøres på foreningens hjemmeside vedtægterne, bestyrelsens årsberetning for det forgangne regnskabsår, det reviderede regnskab for det forgangne regnskabsår, budget for indeværende regnskabsår og for det følgende regnskabsår, endelig dagsorden indeholdende bestyrelsens kandidatforslag, evt. andre kandidatforslag, samt indkomne forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Kandidatforslag og andre forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingsdatoen.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Årsberetning
5. Revideret årsregnskab
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent og tilskud til lokalafdelinger
8. Budget for indeværende og følgende år
9. Valg af medlemmer til bestyrelsen
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
12. Valg af kritisk revisor og suppleant
13. Eventuelt

 
§7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal inden to uger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 13 ugers varsel, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer eller mindst 15 pct. af Stammeforeningen i Danmarks medlemmer, opgjort pr. 1. januar i det år indkaldelsen foretages, skriftligt har krævet det. Mindst halvdelen af medunderskriverne skal være til stede på den ekstraordinære generalforsamling.
Indkaldelsen sker ved offentliggørelse på Stammeforeningens hjemmeside. Bestyrelsen kan endvidere vælge at udsende indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling på e-mail eller med post, men det er stadig alene offentliggørelsen på Stammeforeningens hjemmeside, der er relevant i forhold til rettidig og korrekt indkaldelse.

 
§8 Afstemning på generalforsamling

På kandidatlisterne stemmes skriftligt ved personligt fremmøde på generalforsamlingen eller ved afgivelse af skriftlig fuldmagt til et fremmødt medlem. Hvert fremmødt medlem kan dog højst medbringe to fuldmagter. Der kan højest afgives stemmer svarende til det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.
I tilfælde af stemmelighed mellem en stammer og en ikke-stammer, må ikke-stammeren vige for stammeren.
Andre forslag stemmes der om på generalforsamlingen ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af skriftlig fuldmagt til et fremmødt medlem. Hvert fremmødt medlem kan dog højst medbringe to fuldmagter.
Simpelt flertal afgør udfaldet af afstemninger. Undtaget herfra er vedtægtsændringer, der kræver 2/3 flertal.
Afstemninger skal foregå skriftligt, hvis blot ét fremmødt medlem kræver det.

 
§9 Årsregnskab og budgetter

Årsregnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskabet skal være godkendt af den af generalforsamlingen valgte statsautoriserede eller registrerede revisor.
Budgetter forelægges den ordinære generalforsamling til orientering.
Den kritiske revisor forelægger for generalforsamlingen en beretning med påpegning af eventuelle uhensigtsmæssigheder i regnskabets pengeforbrug, med foreslåede ændringer i prioriteringerne. Bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter kan hverken påtage sig hvervet som kritisk revisor eller som kritisk revisorsuppleant.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 
§10 Tegningsregel

Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem; i formandens fravær af næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem. De tegningsberettigede kan meddele enkelte bestyrelsesmedlemmer prokura med nærmere angivne retningslinjer.
Hverken foreningens medlemmer eller medlemmer af bestyrelsen hæfter personligt for de af landsforeningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene landsforeningen hæfter med dens formue.

 
§11 Eksklusion

Et medlem, der optræder illoyalt over for foreningen eller ved sin adfærd skader foreningens interesser, kan ekskluderes fra medlemskab ved beslutning i bestyrelsen. 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne skal stemme for eksklusion. Eksklusionen er herefter gyldig indtil den har været på dagsordenen og er blevet konfirmeret på den næst kommende ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen forelægges sagen af begge parter, og der gives mulighed for opkla-rende spørgsmål fra generalforsamlingen. Konfirmationen sker ved simpelt flertal.
Eksklusioner der er vedtaget efter denne paragraf er gældende i minimum 3 år. Generalforsamlingen kan dog, efter indstilling fra bestyrelsen, beslutte at meddele en længe eksklusionsperiode.

 
§12 Foreningens opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan kun finde sted på to på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med seks ugers mellemrum. Vedtagelse kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte. Ved opløsning skal foreningens midler anvendes til støtte for stammeforskning i Danmark. Den opløsende generalforsamling træffer beslutning vedrørende midlernes placering.

 
§13 Ikrafttræden

Disse vedtægter er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 30. april 2022 med ikrafttræden samme dag ved den ordinære generalforsamlings afslutning.

Bliv medlem af foreningen

Tilmelding til træf 2024

Kommende arrangementer

Sekretariatets telefontid

Mandag kl. 10.30 -12.00

Telefon : 3049 2696

E-mail : kmt@fsd.dk