CSV i Kolding.

Af redaktør Erling Jensen.

– Jeg takker dig for din henvendelse. Du får den tilgang til indsats over for børn, der stammer, som vi har i Kolding Kommune, og som jeg som formand for Børne- og Uddannelsesudvalget naturligvis bakker op om, svarede Christian Haugk, 2. viceborgmester, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, gruppeformand for Socialdemokraterne på min henvendelse. 

– Gennem de seneste mange år er det  PPR`s talehørekonsulenter, der har varetaget opgaven med børn der stammer. Det gælder børn i alderen 0-18 år/afsluttet folkeskole, men herefter overgik opgaven til CSV Kolding v. talekonsulent Merete Agger.

– På PPR havde vi en intern omorganisering i faggruppen sommeren 2015, og her blev der oprettet et stammeteam bestående af to talehørekonsulenter og en psykolog.

Stammeteamet er tilknyttet alle skolebørn, der stammer, i kommunen. Førskolebørnene er på nuværende tidspunkt tilknyttet talehørekonsulenten, som betjener det enkelte dagtilbud. Stammeteamets funktion på småbørnsområdet er pt. fortrinsvist sparring til kolleger.

– Efter stammeteamet blev etableret i sommeren 2015, tog vi kontakt til daværende skolechef, Morten Kirk, for at få ”grønt lys” til at kunne tilbyde gruppeforløb i skoletiden for skoleelever på tværs af kommunens skoler.  (link til: Indbydelse til kursus for skoleelever der stammer)

Efter at have fået tilladelse til omtalte tilbud, blev det første forløb gennemført i begyndelsen af 2016, hvor der kom en række kommentarer fra børn, der har deltaget i kurset.  (link til evaluering af forløbet.)

Der blev ligeledes afholdt et forløb i september 2016 for indskolingselever, der stammer.

Som et kommende tiltag arbejder vi lige nu på et informationsmøde til forældre og fagpersonale til børn, der stammer (0-18 år). Endnu et gruppeforløb i begyndelsen af næste skoleår er også i støbeskeen, forklarer Christian Haugk.

Nærmere oplæg fra Christian Haugk formand for Børne- og uddannelsesudvalget i Kolding:


Arbejdet med skoleelever, der stammer, i Kolding Kommune

I Kolding Kommune var der hos PPR pr. august 2015 registreret i alt 36 børn i skolealderen, der stammer.

Fordelingen er 31 drenge og 5 piger fordelt på klassetrinene 0.-10.kl. spredt ud over kommunens skoler – fra Christiansfeld i det sydligste til Almind-Viuf i den nordligste del af Kolding kommunen.

Som noget nyt tilbød vi fra januar 2016 gruppeforløb for disse børn, hvor vi mødtes ca. tre hele skoledage på et skoleår.  Det fortæller Ulla Høygaard/talehørekonsulent, Anja Simonsen/talehørekonsulent og Louise Lindved Kettner/psykolog, der alle er tilknyttet stammeteamet, og de fortsætter:

Kort om arbejdet med skolebørn, der stammer

– Som talehørekonsulenter er vi i kontakt med disse børn og deres omgivelser på mange forskellige måder.

Den indirekte intervention består i kontakt med og vejledning af forældre og personale på skole og i SFO, samt evt. information til klassekammerater om stammen.  

Denne indirekte form er for de flestes vedkommende allerede begyndt i børnehavetiden.

Den direkte intervention bliver oftest først aktuel i skolealderen og består af individuelle forløb, hvor det overordnede mål er at reducere stammen og dens indflydelse på kommunikationen. Herunder arbejdes der med delmål, som bl.a. handler om at kunne tackle stammen og mindske taleangst. 

Ovenstående intervention har endnu større effekt, når det gøres i gruppesammenhænge, hvor der derudover kan sættes fokus på:

At afprøve kommunikationsværktøjer i et trygt miljø.

At øge barnets viden om stammen.

At dele hinandens oplevelser og gode råd.

At få indsigt i egne følelser og holdninger til stammen.

At børnene sammen udforsker nye måder at håndtere stammen på.

At møde stærkere tilbage i det daglige miljø.

Det har stor betydning at være sammen med ligestillede i arbejdet med stammen.

Tidligere er der gennemført gruppeforløb, der hvor vi har kunnet samle ca. fire jævnaldrende elever på samme skole. Virkeligheden er dog, at børn, der stammer, er spredt ud over alle kommunens skoler og ofte er der kun 1-2 elever pr. skole.

For at skabe optimal læring og trivsel for alle elever i hele Kolding Kommune, tilbydes skoleelever, der stammer, nu at deltage i en lokal stammegruppe med jævnaldrende på Pædagogisk Center, hvor vi har lokaler til rådighed, slutter Ulla Høygaard, Anja Simonsen og Louise Lindved Kettner.

Kursus for unge der stammer i Kolding.
Evaluering af stammekursus for ungei Kolding.

Citater fra elever på stammekursus vinter 2016:

 ”..man lærer meget mere om hvad stammen er for noget..” Dreng, 12 år.

 ”…jeg har fået nye venner, nye taktikker og øvelser” Dreng, 12 år.

 ”…på stjerneløbet var vi rundt og snakke med fremmede mennesker, og fandt ud af at de fleste mennesker er ligeglade med om du stammer eller ej..” Dreng, 13 år

 ”…det bedste var måske sammenholdet eller måske alt det man kan lære af andre, som også stammer, og som går rundt med en ting som én selv har. Og så også at man kan forstå hinanden meget bedre end man bare går rundt og har det inde i en selv og siger det til én der overhovedet ikke forstår hvad man snakker om…” Pige, 11 år

 ”…andre burde prøve det her stammehalløj (læs: stammekursus)” Dreng, 12 år

Sammenfatning

Alt i alt er det vores faglige vurdering, at eleverne har fået et godt udbytte af forløbet, og at denne interventionsform er af stor kvalitet for dem.

Derfor er et nyt forløb i støbeskeen, og denne gang er det en gruppe af yngre skolebørn (1.-2.kl.) der får tilbuddet.

 Vi håber, at ovenstående har givet et indtryk af hvad eleverne får ud af tilbuddet, samt at det fortsat giver mening, at dette tilbud gives til at alle skoleelever i Kolding Kommune, der stammer?