Generalforsamlingen finder sted kl. 13.00-17.00 (med indlagt kaffepause) på Roskilde Danhostel, Vindeboder 7, 4000 Roskilde. Der er frokost kl 12.00 (husk tilmelding til denne)

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punk­ter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Årsberetning
 5. Revideret årsregnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent og til­skud til lokal­af­de­linger
 8. Budget for indeværende og følgende år
 9. Valg af medlemmer til bestyrel­sen
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af statsautoriseret eller regi­streret revi­sor
 12. Valg af kritisk revisor og suppleant
 13. Eventuelt

Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for to år og 2 bestyrelsessuppleanter for ét år.

Den endelige dagsorden med bilag offentliggøres senest 14 dage før generalforsamlingen her på hjemmesiden.

Kandidatforslag og andre forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Emil Bækdahl i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen og kan fremsendes på mail fsd@fsd.dk.

Praktiske ting

Foreningen er vært ved: Frokost lørdag den 4. maj kl. 12.00. Deltagerne skal ikke tilmelde sig til selve generalforsamlingen, men af hensyn til det praktiske arrangement skal du senest den 4. april 2024 tilmelde dig frokosten hos vores sekretær på mail kmt@fsd.dk.  

Der ydes ikke transportstøtte til generalforsamlingen.