Kommunikationscenter Odense

Af Ina Boisen og Kirsten Hauge Helligsøe, stammekonsulenter i Kommunikationscenter Odense, KCO.
Stammeteamet er Odense Kommunes specialiserede indsats til børn, unge og voksne med stammeproblemer, deres familier og tilknyttede fagpersoner.

Vi er 3 stammekonsulenter i Odense stammeteam:
Ina Boisen ,Jona Harpa Viggosdottir og Kirsten Hauge Helligsøe

På voksenområdet er vi 2 stammekonsulenter der har arbejdet med stammen på fuldtid i 12 år.

Denne artikel har fokus på voksenområdet.

Opgaver for stammeteamet:

• Introducere redskaber for børn, unge og voksne samt pårørende til at håndtere stammen i hverdagen.

• Varetage vejledning og stammebehandling af børn, unge og voksne og deres omgivelser gennem information, samtale og undervisning. Hensigten er at styrke den, der stammer, i at fungere og udvikle sig i faglige og sociale fællesskaber.

• Yde råd, vejledning og psykologisk bistand til borgere som stammer.

• Fungere som Odense Kommunes specialiserede enhed for udredning, behandling og vidensformidling indenfor stammen og løbsk tale.

Voksne der stammer

Kommunikationscenter Odense tilbyder undersøgelse, samtale, vejledning og undervisning/behandling til den, der stammer eller har løbsk tale.

Unge, der har forladt folkeskolen, og voksne kan henvende sig direkte til Kommunikationscenter Odense, KCO. Efter henvendelse vil man blive indkaldt til en samtale med en stammekonsulent fra teamet. Ved samtalen aftales det videre forløb.

Det er vederlagsfrit at modtage stammebehandling i Odense kommune.

Udredende samtale

Når vi modtager en henvendelse om, at en voksen ønsker stammebehandling, inviterer vi vedkommende til en udredende samtale. Ved samtalen afklares det, om der er tale om stammen og/eller anden talevanskelighed. Ved samtalen informeres der om stammen og muligheder for stammebehandling. Det er individuelt, hvordan forløbet bygges op, og hvor fokus lægges.

Ved samtalen tales om de udfordringer, som den, der stammer, har med stammen, og derudfra lægges en fælles overordnet plan for forløbet.

Ved behandlingens begyndelse opstiller vi sammen med den, der stammer, mål/delmål, der løbende evalueres, så vi sammen sikrer, at vi er, hvor vi skal være og bevæger os hen, hvor vi gerne vil.

Vi tilbyder både gruppe- og individuelle forløb for voksne. Pt. har vi flest individuelle forløb.

Gruppeforløbene

Gruppeforløbene er afhængig af hvor mange, der ønsker/har behov for gruppeforløb.

I gruppeforløbene er der mulighed for at møde andre, der stammer, dele erfaringer og tage relevante emner op til diskussion. Vi, som stammekonsulenter, er ansvarlige for at tage relevante stammerelaterede emner op, og for at skabe en god stemning i gruppen.

Individuelle forløb

Under et individuelt forløb aftales det løbende, hvad vi skal arbejde med. Men der er nogle overordnede temaer, som vi typisk kommer ind på:

1. Viden om stammen.

Det kan være meget forskelligt, hvor stor viden om stammen den enkelte har. Nogle voksne har viden fra tidligere kontakt med en logopæd/talepædagog, har talt med andre, der stammer, eller de har søgt på nettet. For andre kan det være første gang, de skal forholde sig til, hvad stammen egentlig indeholder. For andre igen kan det være første gang, de taler med et andet menneske om stammen, og at den indtil nu enten ikke har været i fokus eller har været et samtaleemne.

Viden om stammen er med til at gøre den enkelte mere fortrolig med sin stammen, og er dermed en hjælp i arbejdet med egen stammen.

2. Personens stammehistorie/erfaringer.

For at opnå et givende stammeforløb, er det vigtigt at se på, hvordan den voksnes liv med stammen har været indtil nu: Hvad kan jeg huske om min stammen fra jeg var barn/ung? Hvilke erfaringer har det givet mig, gode såvel som dårlige? Hvad har stammen betydet for mine styrker, og hvad kan den holde mig tilbage fra? Hvilken indflydelse eller påvirkning har den haft på mit liv i forskellige sammenhænge?

3. Teknikker og kommunikative redskaber.

Når den voksne ønsker det, arbejder vi med forskellige former for taleteknikker til at lette selve talen. Når vi arbejder med taleteknikker, vil personen komme til at forholde sig til fordele og ulemper ved at ændre på sin tale: Hvornår vil jeg bruge teknik? Hvornår er den en hjælp, og hvornår kan den blive en hindring for mig?

Kommunikative redskaber kan også handle om generelt at blive stærkere i at udtrykke sig eller blive bedre til at smalltalke med andre mennesker.

4. Redskaber til håndtering af specifikke situationer.

Det kan være meget forskelligt, hvilke situationer der er svære at håndtere for den enkelte voksne. De undersøges i fællesskab og tages op i stammebehandlingen. Det kan fx omhandle:

• Dagligdagen på uddannelse og arbejdsplads

• Dagligdagen med kolleger

• Dagligdagen med venner og familie

• Kontakten med fremmede. Kontakten med offentlige instanser, f.eks. Skat, SU, læge.

Det kan også være mere enkeltstående situationer, som den voksne gerne vil øve sig på, fx en fremlæggelse, en tale eller en jobsamtale.

Generelt arbejdes der også med accept af stammen. Her kan den enkelte voksne, der modtager stammebehandling, være på forskellige stadier af accept. Men det giver altid mening at arbejde med accepten, der her skal forstås som en aktiv proces.

Vi inviterer til inddragelse af omgivelserne i stammebehandlingen. Det kan være familie, kæreste, venner, studievejledere, arbejdsgivere og andre.

Inddragelsen kan variere fra ren information over vejledning til direkte inddragelse i selve behandlingen.

Da der arbejdes meget med håndtering og accept af stammen, arbejder vi med redskaber fra den kognitive adfærdsterapi (KAT) og fra Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Vi har begge uddannelse i KAT og ACT.

Billede af Ina Boisen

Billede af Kirsten Hauge Helligsøe