I Holbæk er der ikke noget taleinstitut. Stort set alle opgaver vedr. tale- og høre-problematikker varetages af PPR.

Tekst, fotos og videoer: Erling Jensen redaktør Stammeforeningen.

Pia Hansen og Susanne Bill, der er uddannet som talepædagoger, har været ansat hos PPR i Holbæk fra 2007, og stammeuddannelsen fra 2010. De er en del af faggruppen Sprogkonsulenter, der udfører almindeligt talepædagogarbejde, vejledning, rådgivning, undervisning og talepædagogiske undersøgelser, i de daginstitutioner og de skoleafdelinger, som er tilknyttet de respektive distrikter i Holbæk kommune.

Jeg (red.) har mailet med Pia Hansen og Susanne Bill om intervention over for børn unge, der stammer. Pia Hansen var på ferie, derfor har Susanne Bill besvaret mine spørgsmål.

Hvordan kommer de unge, der stammer, i behandling i Holbæk? 

– Pia og jeg udgør stammeteamet, og det er os, der varetager alle stammeopgaver på skoleområdet. Der er andre teams, der arbejder med andre specifikke opgaver, f.eks. et høre- team, et stemmeteam og andre teams. Vi er to i stammeteamet, og vi arbejder med elever på indskolings-, mellemtrinnet og i udskolingen.

Arbejder I alene med stammebehandlingen af de unge, eller er I et team? Er det enkelt- eller gruppeundervisning?

– I Holbæk kommune kommer alle børn til PPR via UM- møder i daginstitutioner og skoler. (UM–Udviklingsmøde, hvor personale, forældre og en repræsentant fra PPR deltager.) På et UM-møde deltager der altid forældre, og mødet er indkaldt af lederen af stedet. Det er vurderingen af det enkelte barns behov, der styrer vores indsatser. Det vil sige, at vi som stammeteam bliver inddraget, hvis det viser sig, at barnet stammer, og der er behov for en indsats i forhold til dette.

På daginstitutionsområdet yder vi primært vejledning til forældre og personale og sætter ikke fokus på barnet, men på omgivelsernes håndtering af problemet. I særlige tilfælde legebaseret undervisning. Dette er i overensstemmelse med vejledningen fra socialstyrelsen. Se her.  

Vi er ikke uddannede i Lidcombe-programmet og kan derfor ikke bruge denne undervisningsform til de 0-6-årige.

(Du kan læse nærmere om Lidcombe-uddannelsen her. Og her er et videoklip (på engelsk), der giver en udmærket kort redegørelse for Lidcombe-programmet. (red.)

I stammeteamet arbejder vi både med vejledning i forhold til 0-6 års børn og med skolesøgende elever, gerne fra de begynder i 0. klasse. Vores indsats strækker sig fra de yngste elever i indskolingen til de ældste elever i udskolingen. Enkelte elever bliver af os, ved påbegyndelse på ungdomsuddannelse, introduceret til ”Center for specialundervisning i Holbæk”, som er det institut, der tilbyder undervisning til voksne stammere. Så – ja vi arbejder også med de yngste stammere, men giver ikke individuel undervisning, medmindre der viser sig helt særlige udfordringer.

Vores kolleger i de andre distrikter i kommunen varetager selv vejledningen, når de møder børn, der stammer, i børnehaven. Som udgangspunkt er det den lokale talepædagog i distriktet, der har opgaven at vejlede og rådgive forældre og daginstitutionspersonale om stammen – ofte efter faglig sparring med os i stammeteamet. I nogle tilfælde beder de enten Pia eller mig vejlede forældre og/eller personale eller lytte til børn, der er særligt udfordret af deres stammen. Når vi underviser i en stammegruppe, er vi altid begge tilstede og underviser sammen. Undervisningen i gruppen, af primært yngre skoleelever, ligger efter skoletid.

Når det drejer sig om en elev i udskolingen, har vi mulighed for at oprette en stammegruppe eller give individuel undervisning, afhængigt af hvad vi sammen med forældre og lærere vurderer, der er brug for, og hvad vi har mulighed for, fortæller Susanne Bill.

De unge stammere (i udskolingen) modtager ofte individuel undervisning, og denne undervisning kan også ligge efter skoletid. Ofte er der ikke elever nok i denne aldersgruppe til at danne en gruppe, og ofte vil den unge gerne arbejde specifikt med lige netop hans eller hendes stammeudfordringer. Så ja – vi kan vurdere, at der er behov for enkeltundervisning, men vi har også mulighed at få lavet en stammegruppe for de ældste, hvis der er elever, der aldersmæssigt matcher hinanden. Vi ønsker, at de kan bruge hinanden til at øve teknikker, og skabe rum, hvor stammen kan udforskes.

Vi laver ca. en gang om året en stammecafe for de ældste, hvor de har mulighed for at mødes og udveksle erfaring om stammen. Her tager vi forskellige emner op, som vi mener er godt for dem at have kendskab til. F.eks. hjælp til eksamen. Vi giver oplæg om stammen eller kan drøfte en film, vi har set sammen. Det er vigtigt, at de ved, at der findes andre i samme situation, lyder det fra Susanne Bill.

Har de unge fra udskolingen typisk tidligere i skoleforløbet været tilknyttet PPR?

– Hvis vi er heldige, har de unge gået i vores stammegrupper op gennem deres skoleforløb og har allerede da erhvervet sig en viden om stammen, og hvordan deres eget særlige udtryk er. De er som oftest meget motiveret for at arbejde med deres stammen og vil gerne indgå i et individuelt forløb.  De elever, som første gang kommer til os i 7. eller 8. klasse, skal først til at finde ud af, hvad stammen er og har ofte sværere ved at forstå, at vi ikke bare kan give dem nogle gode kneb til at få det til at forsvinde. De ønsker oftest slet ikke at deltage i en gruppe, og er vanskelige at motivere til det.

Vi har et tæt samarbejde med forældrene, som ofte inddrages, men altid kun i overensstemmelse med den unges ønsker og samtykke. Vi vejleder forældre, og hvis der skal øves teknikker, inddrages de, men altid efter en aftale med den unge. Det er den unge, der skal ønske at øve. Forældrene støtter og er sparringpartnere.
Susanne Bill og Pia Hansen deltog i Workshoppen i Taastrup november 2018 om intervention over for unge i udskolingen, der stammer.

Har jeres deltagelse i workshoppen i november medført, at I har revideret jeres praksis? Og hvad er i givet fald ændret, og hvordan?

– Vores grundlæggende praksis er den samme. Vi modtager stadig vores elever fra skoler og i enkelte tilfælde ved direkte henvendelse fra forældre. Vores deltagelse i workshoppen har givet gode ideer og anledning til refleksion over vores arbejde med de unge, både den individuelle undervisning og gruppeundervisningen. Workshoppen gav os megen viden og gode ideer til undervisningen. Vi arbejder stadig med baggrund i Non avoidance-teknikker, fluency-teknikker, frivillig stammen og gode kommunikationsregler.

Hvem finansierer stammebehandlingen?

Holbæk kommune betaler det hele, da vi er ansat i PPR, lyder det afsluttende fra Susanne Bill.

Du kan se høre og se videoerne fra workshoppen i november 2018 her.

Susanne Bill, PPR Holbæk stiller spørgsmål ved workshoppen i november i Taastrup.

 

Pia Hansen, PPR Holbæk.