Spændende kursus som opfriskede vores viden om PCI 

Anni Hedeman Andersen, Jannie Bøgelund Søbye Pedersen, Lisbeth Hargaard og Tina Joy Bruus Lindegaard fra Stammeteamet i Vejle Kommune deltog i kurset i Jelling den 6. november 2019, hvor Kevin Fower fra Michael Palin Centre i London holdt forelæsning. De fortæller om deres oplevelser fra forelæsningen på UCL i Jelling, og hvordan stammebehandlingen foregår hos TCBU i Vejle. 

7. januar 2020

Af Erling Jensen, redaktør Stammeforeningen

Tina Joy Bruus Lindegaard

Tina Joy Bruus Lindegaard

Lisbeth Hargaard

Lisbeth Hargaard

Anni Hedeman Andersen

Anni Hedeman Andersen

Jannie Bøgelund Pedersen

Jannie Bøgelund Pedersen

– Det er ved at være nogle år siden, vi sidst var på et PCI-kursus med en underviser fra Michael Palin Centre. Vi var derfor meget interesserede i at høre, hvordan centeret i dag ser på indirekte og direkte undervisning af børn i førskolealderen. Desuden var vi optagede af, hvordan de nu arbejder med vejledning til forældrene i PCI-forløbet.

Vi fik til fulde indfriet vores forventninger til forelæsningen. Under hele forelæsningen havde vi selvfølgelig vores egen praksis i tankerne og satte den i perspektiv til det, som Kevin fortalte. Især hans oplæg omkring omgivelsernes betydning for barnets udvikling som et helt menneske, og omgivelsernes påvirkning på barnets stammen, var meget spændende. Under forelæsningen viste Kevin flere illustrationer, som gav rigtig god mening for os i forhold til vores praksis. Især ’Butterfly’-illustrationen og ”The Palin Model”, som fokuserer på omgivelsernes betydning, vil vi kunne bruge i fremtiden.

Vi blev også inspireret af Kevins videooptagelser, hvor et forældrepar blev interviewet. Disse bekræftede os i, hvor gavnligt det er at holde pauser i dialogen med forældrene. Pauserne skabte nemlig gode og hjælpsomme refleksioner hos forældrene. Vi arbejder selv med videooptagelser som grundlag for refleksionen om stammen – både med forældre og senere de unge selv. Vi skal faktisk i starten af 2020 afholde et PCI-inspireret gruppekursus med fem familier, hvor vi bl.a. har fokus på ”speciel legetid” og forældrenes kommunikation med barnet. Her er videooptagelser et uundværligt og vigtigt redskab. Kurset forløber over flere dage. Vi har tidligere afholdt lignende gruppekurser. Der oplevede vi god effekt for den enkelte familie, men vi så også at familierne dannede netværk, hvor de kunne udveksle erfaringer.

The Palin model

Child – Parent

Nærmere om TCBU (Tværfagligt Center for Børn og Unge) i Vejle

Da Vejle er en geografisk stor kommune, er PPR-funktionen samlet i fire distrikter. Hvert distrikt betjenes af et tværfagligt team med talehørekonsulenter, psykologiske rådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, småbørnskonsulenter, pædagogiske vejledere, sprogvejledere og socialfaglige rådgivere.

Vi er 14 talehørekonsulenter i TCBU Vejle.

 Hvor mange år har I hver især arbejdet som talepædagog? Hvad var jeres faglige baggrund inden I blev talepædagog?

Flere talehørekonsulenter i PPR er specialiseret i teams, disse er oralmotorisk team, høreteam, sprogteam og stammeteamet. I stammeteamet er vi fire talehørekonsulenter. Vi kommer med forskellige baggrunde. En er uddannet audiologopæd, de andre tre af os har først haft en uddannelse som henholdsvis lærer og socialpædagog, hvorefter vi er efteruddannet enten som logopæd eller med en PD i specialpædagogik. Vi i stammeteamet har hver mellem 15 og 5 års erfaring.

 Har I speciale i stammebehandling, og hvor meget af jeres arbejdstid går med stammebehandlingen?

To af os, der sidder i stammeteamet, har speciale i stammebehandling.

Vi har hver ca.  4,5 time pr. uge i stammeteamet. Dette skal dække alle aktiviteter, som f.eks. stammecafeer, stammekurser, møder, planlægning og journalføring.

 Er det især de yngste stammere, at I arbejder med, eller arbejder I også med mellemgruppen, de lidt ældre unge?

Vi arbejder med alle aldersgrupper, men på forskellig vis. Forskellige aldersgrupper har typisk behov for forskellig intervention.

Vores arbejde med familierne og miljøet omkring barnet er gennem årene intensiveret. Dette er sket i takt med vores øgede viden og erfaring for, at stammeproblematikken ikke er barnets alene, og derfor kræver den en fælles indsats og forståelse.

Stammeteamet arbejder både med små og store børn og deres familier. Med skoleeleverne laver vi en mere direkte indsats, mens der arbejdes med en mere indirekte intervention omkring stammen med de yngste børn og deres forældre.

 Hvor mange talepædagoger i TCBU arbejder med stammen?

Alle talehørekonsulenter i TCBU arbejder med stammen i deres lokale betjeningsområde. Men det er mest af vejledende og rådgivende karakter.

Hvordan fungerer stammebehandlingen i Vejle? Arbejder I alene, eller er I et team, der løser opgaverne sammen?


Som tidligere nævnt er vi et stammeteam på fire talehørekonsulenter. Stammebehandlingen i Vejle varetages ved den første kontakt af den lokale talehørekonsulent i daginstitutioner/dagplejen/skolen.

Medlemmerne i Stammeteamet arbejder både alene og sammen, alt efter hvad der giver bedst mening i den enkelte sag.

Vi arbejder ud fra Non-avoidance (accept behandling) og Fluency Shaping (flydende tale). Med førskolebørnene og deres forældre arbejder vi med inspiration fra Michael Palin Centre for stammering, med inspiration fra PCI-konceptet (Parent Child Interaction).

Stammeteamet varetager vidensdeling for såvel kolleger som forældrene og personalet i institutionerne, dagplejen og skolen. Vi har ikke faste skabeloner for stammebehandlingen i Vejle, så vores tilbud er rimelig fleksible, men dog afhængigt af de ressourcer, vores ledelse har stillet os til rådighed.

Vi forsøger at tilpasse stammetilbud til den familie/barnet ud fra det behov, som familien og barnet formulerer og viser i vores samtale og undersøgelser. Til undersøgelse og vurdering af behovet bruger vi flere forskellige beskrivelsesmaterialer. Vi kan godt lide den ”brede samtale”, der bl.a. findes i Hannah Wibe Nielsens og Sine Erbs bog ”Styr på stammen.” Vi bruger både undersøgelse med spørgsmål og ”Smiley-skemaet”, men lægger også stor vægt på forældrenes og barnets egen beskrivelse af deres stammehistorie. Alt efter alder lægger vi også vægt på vores egne observationer i samspillet og kommunikationen i familien. Sommetider sender nogle forældre os små videoklip af et samspil/situation hjemme, som vi så i fællesskab kan analysere og blive klogere på, hvordan vi kan hjælpe familien som helhed.

Stammeteamet har mange forskellige indsatser, f.eks.:

  • Stammecafeer for skoleelever fire gange i efteråret og fire gange i foråret
  • PCI-inspirerede stammekurser efter behov for børn i førskolealderen og deres forældre. Kurset løber over 2-3 hele dage, og kravet er at begge forældre samt barnet, der stammer, deltager i kurset
  • Stammekurser efter behov for skolebørn. Kurset løber over 2-3 hele dage, kravet er at forældrene melder børnene ud af skoledagen, mens kurset finder sted.
  • PCI-inspirerede individuelle forløb med forældrene, hvor videooptagelser indgår som en del af forløbet
  • Individuelle forløb for skoleelever – om forældrene skal deltage eller ej vurderes individuelt fra case til case
  • Konsultationer, når vores kolleger har brug for, at én fra stammeteamet deltager sammen med dem
  • Oplæg i skoleklasser
  • Møder om barnet, der stammer, med hele læreteamet i skolen

 

Stammeteamet i Vejle arbejder konstant på at forbedre vidensdelingen om stammen. Vi har netop færdiggjort en pjece indeholdende en ”læs-højt-bog” til brug sammen med det lille barn der stammer.  Derudover har vi på TCBUs hjemmeside lavet en mere fyldestgørende beskrivelse af stammen, herunder en beskrivelse af, hvad vi kan tilbyde. Hjemmesiden indeholder også en samling af viden om stammen i ord, billeder og videoer. På hjemmesiden kan man også finde en liste med gode råd, når man taler med et barn.

Det er vores tanke, at hjemmesiden skal være med til at forældre og andre kan søge viden om stammen og stammebehandlingen i TCBU i Vejle – https://tcbu.vejle.dk/sprog/stammen/

Hvor ofte er børnene, de unge i stammebehandling/-undervisning?

 Stammebehandlingen i stammeteamet planlægges og aftales individuelt. Behovene hos barnet og forældrene er forskellige, derfor tager vi udgangspunkt i det, der er muligt i det enkelte tilfælde. Men ofte er deltagelse i stammecafeerne et af de første tilbud, som eleverne deltager i.

Vi følger mange af vores elever, der stammer, i mange år. Interventionen planlægges efter behov, motivationen hos eleven, alder og modning samt ud fra de muligheder, der er på det pågældende tidspunkt. Et gennemsnitligt individuelt forløb startes typisk op med 2-5 interventioner. Derefter vil der være opfølgning med møder med forældrene og evt. skolen samt yderligere interventioner på et senere tidspunkt, hvis der er behov for det. Hvis eleverne ønsker det, følger vi dem frem til de starter i deres ungdomsuddannelser. Her kan vi, hvis eleven ønsker det, guide dem videre til en kontakt til CSV Kommunikation og Teknologi i Vejle, som varetager stammebehandlingen, når de unge starter i ungdomsuddannelserne.

 Hvordan inddrager I forældrene i behandlingen/undervisningen?

Vi har et meget stort fokus på at formidle den nyeste viden på stammeområdet, så forældrene kender til forskningens standpunkt i forhold til stammebehandlingen. Forældrene deltager altid i det første møde om barnet, der stammer. Og der er ofte sager, hvor forældrene er meget urolige og bekymrede og har brug for flere fortløbende samtaler. Vi fortæller forældrene om deres/omgivelsernes store betydning for barnets stammen, og at det er vigtigt med deres aktive deltagelse i forløbet.

Er det et førskolebarn, vil forløbet/interventionen/behandlingen ofte tage udgangspunkt i omgivelsernes påvirkning på barnets stammen. Vi laver meget ofte PCI-lignende forløb, hvor videooptagelser med fokus på dialogen er en del af interventionen.

Ved forløb med skoleeleverne er det forskelligt, om forældrene deltager aktivt i alle interventioner og undervisningsforløb, eller om forældrene deltager på informationsmøder både før og efter et forløb. Vi har tit samtaler, hvor både barnet og forældrene deltager.

Det er vores overbevisning, at hvis vi skal hjælpe et barn der stammer, skal vi have etableret en kontakt og et samarbejde med hele familien, og her er forældrene nøglepersoner.

Kevin viste en video, hvor en logopæd talte med forældre. Kunne I sidde og nikke genkendende til denne samtale, eller hvordan foregår det hos jer i Vejle?

 Videoen, som Kevin viste, kunne vi nikke genkendende til i vores praksis i Vejle. Vi har fokus på refleksionen over den måde, hvorpå forældre/omgivelser er i dialog med børn, der stammer. Vi arbejder ofte ud fra videooptagelser og finder i samarbejde med forældrene kommunikationsformer, som fremmer barnets muligheder for at udtrykke sig.

 Hvordan bliver børnene/de unge henvist til behandling/undervisning hos jer? Er det børnehaven, skolen, forældrene, der kontakter jer?


En henvisning til TCBU sker oftest ved en henvendelse fra daginstitutionen/dagplejen/skolen. Det sker også ved, at forældrene henvender sig. Der er konsultative møder i alle daginstitutioner/skoler, hvor alle henvisninger til TCBU aftales. Herunder konsultationer om børn/unge der stammer. Kontakten går som det første til den lokalt betjenende talehørekonsulent. Hvis det vurderes, at det er stammeteamet, der skal gå ind i det videre forløb, henvises til stammeteamet gennem den lokale talehørekonsulent.

 

Det nye stammemateriale hos PPR Vejle.